Všeobecné informace a pokyny

1. Je zakázáno aby nájemce:

- řídil vozidlo z půjčovny kabrioletů pod vlivem alkoholu nebo omamných látek

- prováděl jakékoli úpravy na vozidle bez souhlasu půjčovny kabrioletů

- používal k účasti na motoristických akcích (závodech, rallye, různých soutěžích, apod.)

- používal k převážení snadno vznětlivých, radioaktivních, jedovatých a jiných nebezpečných látek

jako např. olejů, nafty, benzinu apod.

- pronajímal, nebo půjčoval vozidlo dalším osobám bez souhlasu půjčovny kabrioletů

- dále je zakázáno kouřit a jíst ve vozidle, případné škody na interiéru hradí nájemce

2. Zamluvení kabrioletu z půjčovny na dobu delší než 1 týden lze pouze v případě složení 50% vratné zálohy nebo dle

dohody s půjčovnou kabrioletů. V případě nevyzvednutí vozidla v objednaný termín, vratná záloha propadá ve prospěch

půjčovny kabrioletů. O prodloužení doby vypůjčení žádat alespoň 24 hodin před uplynutím konce smlouvy. Při

nedodržení sjednané doby pronájmu bude nájemní sazba upravena dle platného ceníku a účtována

smluvní pokuta ve výši 2000,- Kč. Půjčovna kabrioletů si vyhrazuje právo ve výjmečných případech odstoupit od

potvrzené objednávky a neručí za ušlý zisk. Nájemce souhlasí s pořízením fotokopie osobních dokladů.

3. Udělené pokuty při spáchání dopravního přestupku, ztráta dokladů, klíčů nebo nářadí a dalších doplňků z vozidla

jsou vždy k tíži nájemce.

4. Je-li nájemce této smlouvy fyzická osoba, mohou řídit vozidlo jen soby uvedené ve smlouvě. Je-li nájemce

právnická osoba, mohou vozidlo řídit osoby, které jsou u ní v zaměstnaneckém poměru a splňují ostatní

podmínky smlouvy.

5. Nájemce musí vždy po zaparkování vozidlo uzamknout a klíče s dokumenty vzít sebou. Doporučujeme

parkování na hlídaných parkovištích, v garážích apod.

6. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na vozidle nevznikla škoda. Nutné opravy během jízdy může učinit pouze

osoba k tomu oprávněná. Při opravě nad 500,- Kč si vyžádejte instrukce od půjčovny kabrioletů. Náklady za opravy

nese půjčovna kabrioletů za předpokladu, že škoda nebyla způsobena nájemcem, nebo osobami, kterým umožnil

k vozidlu přístup, úmyslně, nebo nedbalostí při provozu. Běžnou údržbu zajišťuje a hradí půjčovna kabrioletů.

7. Odtažení vozidla musí být neprodleně oznámeno půjčovně kabrioletů.

8. Náklady na vyzvednutí odtaženého vozidla za špatné parkování, nebo náklady na odstranění zařízení pro

znemožnění odjezdu (botičky) hradí nájemce v plné výši tehdy, nezajistí-li si uvolnění vozidla sám. Po tuto dobu

hradí nájemce cenu za pronájem dle platného sazebníku.

9. Neoznámí-li nájemce důvod včasného nevrácení vozidla ztrácí nárok na poskytované slevy. Druhý den od uplynutí

nájemní smlouvy bude tato skutečnost oznámena jako krádež na Policii ČR.

10. V případě dlouhodobého pronájmu je nájemce povinen dostavovat se na běžné prohlídky ve stanovené době.

Co podniknout v případě nehody

1. Neprodleně oznámit nehodu a rozsah škody půjčovně kabrioletů, nejdéle však do 24 hodin od vzniku nehody.

2. Sepsat všechny účastníky a svědky nehody, RZ aut zúčastněných na nehodě, nakreslit plán nehody a toto

vše zapsat do formuláře "Hlášení o nehodě", které je přiloženo ve vozidle.

3. Poškozené vozidlo zabezpečit před dalším poškozením nebo vykradením.

4. V případě zranění musí být zraněné osobě poskytnuta ihned lékařská pomoc.

5. V případě nedodržení těchto pokynů, pozdního nebo zkresleného ohlášení nehody, může být nájemce činěn

odpovědným za veškeré škody a eventuelní následky nehody.

Pohonné hmoty a provozní kapaliny

1. Půjčovné nezahrnuje pohonné hmoty. Půjčovna kabrioletů předá klientovi vozidlo s plnou nádrží a klient je

povinen majiteli vozidlo s plnou nádrží odevzdat. V případě, že nájemnce neodevzdá vozidlo s plnou nádrží,

bude mu za dotankování pohonných hmot účtována cena za dotankování dle aktuálních cen pohonných hmot.

2. Nájemce je povinen tankovat pouze benzin Natural 95 popř. Natural 98, v případě natankovaní jiného paliva,

hradí opravu, případnou vzniklou škodu nájemce.

3. V případě nutnosti doplňovat jen stejné (předepsané) provozní kapaliny.

Smluvní ujednání

1. Zákazník v době půjčky skládá na úhradu spoluúčasti na nehodě a na způsobené škody,

na které se nevztahuje pojištění, vratnou zálohu (kauci) ve výši 10.000,- Kč. Osoby, zavazadla a

osobní věci ponechávána ve vozidle nejsou pojištěna.

2. V případě, že byla škoda způsobena pod vlivem alkoholu, nebo omamných látek, v době nehody řídila osoba,

která není dle této smlouvy oprávněna řídit pronajaté vozidlo, je nájemce odpovědný za celou výši škody.

3. Nájemce se při ztrátě dokumentů zavazuje uhradit částku 2000,- Kč, při ztrátě klíčů částku 8000,- Kč.

4. Všechny cesty do zahraničí je třeba oznámit půjčovně kabrioletů a vyžádat si souhlas. V případě cesty do zahraničí

vystavíme pronajímateli potvrzení o zapůjčení vozidla do zahraničí (v některých zemích nutností) a účtujeme

nájemci jednorázový poplatek 1000,- Kč, který je doúčtován při vrácení vozu a stržen z vratné zálohy.

5. Vratná záloha na případné krytí drobné škody na vozidle, se vrací zákazníkovi ve chvíli, kdy předá

nepoškozené vozidlo zpět majiteli. Vozidla jsou pojištěna s 10% spoluúčastí.

6. Nájemce je povinen užívat zabezpečovacích zařízení, kterými jsou vozy vybaveny (alarmy, zámky volantu,

zámky řadících pák apod.).

7. Poplatek za vrácení znečištěného vozu 500,- kč, za vrácení silně znečištěného vozu 1500,- Kč.

Ukončení smlouvy

Smlouva končí předáním vozidla zpět majiteli a vyřízením nezbytných formalit. Půjčovna kabrioletů si vyhrazuje

právo zrušit smlouvu o pronájmu vozidla v případě, že nájemce poruší ustanovení této smlouvy.